Eko-info centrum Ostrava (EICO)
   Chelčického 4
   702 00 Ostrava 1
   tel.: 737 505 288
   mail: info@eico.cz
Dobrou noc, dnes je středa 17. července 2019 , svátek má Martina

EICO - NEVYŠLAPANOU CESTOU
 
 
 
   
 
Motto projektu:
"Každý z nás si musí cestu životem prošlapat. Neexistují žádné přímé trasy ani jednoduché odpovědi. Tu pouť však nemusíme podniknout sami a když už se na ni denně vydáváme, můžeme si navzájem pomáhat. Ale - každý musí chtít především sám!"


Vazba na regionální rozvojové plány
Cíle projektu
Změny po realizaci projektu
Pilotní projekt "Musíš chtít sama"
Kontaktní formulář


Vazba na regionální rozvojové plány
Projekt je v souladu s Programem rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje ve vazbě na Opatření 3.4.3 Rozvoj občanské společnosti a neziskových organizací (podpora aktivit pro zvýšení prestiže, vzdělávání a spolupráci neziskových organizací kraje) a Opatření 3.1.4 Podpora zaměstnatelnosti a příležitostí pro znevýhodněné specifické skupiny (rozvoj aktivačních, motivačních a poradenských programů a podpora tvorby pracovních příležitostí pro …matky vracející se na trh práce po mateřské dovolené...).

«NAHORU»

Cíle projektu
 1. Posílení vlastní kapacity OS EICO, tak aby bylo schopno efektivně poskytovat kvalitní služby cílové skupině II
  • Programy: analýza cílové skupiny II a lepší přizpůsobení poradenské služby jejím potřebám, monitoring, hodnocení služeb, získávání zpětné vazby pro úpravu služeb.
  • Vnější vztahy: spolupráce s partnery projektu při přijímání a poskytování zpětné vazby - sdílení informací, posilování partnerství s orgány veřejné správy (Město Klimkovice, obec Dobroslavice, Poruba) a dalšími NNO (MC Krteček), v rámci komunitního poradenství bude poskytnuta metodická pomoc při zformování a založení dalších NNO (spolek Dobroženy, mateřské centrum).
  • Rozvoj lidských zdrojů: vytvořeno pracovní místo a příležitosti, příprava školícího plánu a proškolení členů, výměna zkušeností, přebírání dobré praxe jiných organizací s obdobným zaměřením (stáže).
  • Strategické a operační plánování: SWOT analýza OS, zhodnocení alternativních oblastí činnosti a dohoda o prioritních činnostech, dohoda na programové, marketingové a finanční strategii, zpracování akčních plánů.
 2. Poskytování sociálního poradenství pro ohrožené osoby zejm. ženy na, během a po mateřské dovolené a pro ženy s malými dětmi s ohledem na jejich uplatnění na trhu práce
  • Formování kontaktů mezi těmi, kteří pomoc potřebují a těmi, kteří umí pomoci.
  • Realizace pilotního projektu zaměřeného na zlepšení pracovního uplatnění osob s malými dětmi ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností.
  • Smyslem poradenských aktivit je posílit a zvýšit sebevědomí uchazečů, předat jim praktické informace formou tréninkových situací, naznačit další profesní orientaci, změnu životního stylu, zvýšení samostatnosti a rozhodování v životních situacích.
  • Hlavní důraz je kladen na změnu přístupu a skutečnost, že nejsou v dané životní situaci sami. Stát se sebevědomější, rozhodnější a umět se na trhu práce i v životě lépe orientovat. A najít si svou cestu sám...

«NAHORU»

Změny po realizaci projektu
 • Po ukončení projektu bude vybudována vnitřně silná organizace s jasnou vizí co chce dělat a jak to chce dělat. Její pracovníci budou vyškoleni zejm. v tzv."měkkých" dovednostech, tak aby mohli poskytovat kvalitnější služby klientům.
 • Organizace bude efektivně poskytovat sociální služby zejména osobám s malými dětmi. Poskytováním informací jim pomůže odstranit pocit sociální izolace, zvýšit sebevědomí a motivovat je k větší samostatnosti a rozhodnosti při začleňování na trh práce.
 • Budou podniknuty kroky k zformování dalších NNO, poskytujících služby omezující rizika sociálního vyloučení příslušníků zájmové cílové skupiny osob pečujících o dítě (spolek Dobroženy v Dobroslavicích, mateřské centrum v Klimkovicích).
 • Bude realizován a vyhodnocen pilotní projekt modulu školících seminářů. Na základě zpětné vazby účastníků, partnerů OS EICO bude upravena forma a obsah nejvhodnější pro cílovou skupinu, tak aby vznikl opakovatelný modul.
 • S partnerskými organizacemi bude navázána dlouhodobá spolupráce, která přispěje k dosažení výsledků projektu i k jejich udržení. Forma a obsah spolupráce bude odzkoušena a prověřena během realizace projektu.

«NAHORU»

Pilotní projekt "Musíš chtít sama"
Cílem seminářů bude nabídnout informace o možnostech sladění rodinného a pracovního života a tím ženám umožnit, aby byly schopny vlastními silami vyřešit svou aktuální životní situaci a integrovat se na trhu práce. Semináře přispějí k tomu, aby si ženy uvědomily, že nejsou v dané životní situaci samy, staly se sebevědomější, rozhodnější a uměly se v pracovním i osobním životě lépe orientovat.
Semináře budou probíhat ve třech obcích Moravskoslezského kraje - Dobroslavice (800 obyv.), Klimkovice (3 000 obyv.), Ostrava - Poruba (75 000 obyv.). První dvě obce jsou partnery projektu, městská část Ostrava - Poruba je sídlem a působištěm partnerské NNO Mateřské centrum Krteček.
V rámci školícího modulu předpokládáme 5 odpoledních setkání (délka 3 - 4 hodiny), kde se prolíná část teoretická (krátké úvodní přednášky) a praktická (samostatná cvičení). Důraz je kladen na aktivní účast a zapojení účastníků v malých skupinách (5-7 osob), vedených, resp. usměrňovaných facilitátory. Lektory semináře budou odborníci na danou problematiku a zároveň i na interaktivní vedení seminářů.
Během projektu budou realizovány 3 moduly (v každé obci jeden), každý o 5 seminářích. Celkem tedy proběhne 3 x 5 =15 seminářů. Počet účastníků interaktivního semináře by neměl přesáhnout 15 osob, v průměru očekáváme 10 účastníků na seminář, tedy 15 seminářů x 10 účastníků = 150 člověkoseminářů. Účastníci mohou absolvovat celý modul (o 5 seminářích) nebo jednotlivé semináře samostatně podle svých možností a potřeb. Odhadujeme, že celkem bude proškoleno minimálně 50 osob.
Absolventi seminářů obdrží Osvědčení o absolvování.

Rámcová náplň seminářů:

 • Seznamujeme se s počítačem - základy počítačové gramotnosti, základy internetu
 • Komunikační dovednosti I - vzhled, vystupování, první dojem, jednání s lidmi
 • Komunikační dovednosti II - jak napsat životopis, jak kontaktovat zaměstnavatele, jak absolvovat výběrové řízení
 • Právní minimum - informace o službách úřadu práce a pracovním právu, informace o netradičních formách pracovního poměru
 • Osobní růst - základy psychologie a asertivity, zvyšování sebevědomí, pozitivní přístup, zvládání stresu, sladění rodiny a práce.
Zahájení 1.cyklu seminářů předpokládáme v květnu 2006, 2. a 3. cyklus proběhne v říjnu - listopadu 2006. O přesném datu Vás budeme na této stránce včas informovat. Pokud máte o absolvování seminářů zájem, vyplňte prosím tento formulář a naši pracovníci Vás budou kontaktovat.

«NAHORU»

Kontaktní formulář
Příjmení:
Jméno:
E-mail:
Telefon:
Trvalé bydliště:
Pohlaví:MUŽ ŽENA
V současnosti jsem na:
Počet dětí:
Jejich věk(oddělené čárkou):
Souhlasím, aby OS EICO poskytnutá osobní data zpracovalo pro účely projektu
"EICO - nevyšlapanou cestou" a dále prohlašuji, že jsem ve smyslu
par. 11 zák.č.101/2000Sb. a v souladu s par. 236 ZP informován/a o zpracování
osobních údajů v souvislosti s tímto projektem.

«NAHORU»

Evropský sociální fond

Nadace rozvoje občanské společnosti.:Partneři projektu:.

Město Klimkovice Obec Dobroslavice

Mateřské centrum Krteček

 
All right reserved. - No copyright ©2005. - Created by novaIT Jan Vaníček [ E-mail]